You are viewing /journal/global-planetary-change in Turtle
Alternatives : HTML JSON YAML text N-Triples JSON Triples RDF+XML RDF+JSON Graphviz SVG
Raw
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
@prefix bibo: <http://purl.org/ontology/bibo/> .
@prefix gcis: <http://data.globalchange.gov/gcis.owl#> .
@prefix fabio: <http://purl.org/spar/fabio/> .
@prefix prov: <http://www.w3.org/ns/prov#> .

<https://data.globalchange.gov/journal/global-planetary-change>
  dcterms:identifier "global-planetary-change";
  dcterms:title "Global and Planetary Change"^^xsd:string;
  bibo:eissn "1872-6364";
  bibo:issn "0921-8181";
  gcis:hasURL "http://www.journals.elsevier.com/global-and-planetary-change/"^^xsd:anyURI;

  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1016/j.gloplacha.2011.09.004>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1016/S0921-8181(01)00150-3>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1016/j.gloplacha.2011.09.006>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1016/0921-8181(95)00046-1>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1016/j.gloplacha.2008.01.006>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1016/j.gloplacha.2012.05.021>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1016/j.gloplacha.2016.03.009>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1016/j.gloplacha.2013.06.006>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1016/j.gloplacha.2015.10.011>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1016/j.gloplacha.2016.10.006>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1016/j.gloplacha.2005.09.004>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1016/j.gloplacha.2016.06.002>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1016/j.gloplacha.2010.11.003>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1016/j.gloplacha.2016.06.003>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1016/j.gloplacha.2016.09.005>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1016/j.gloplacha.2009.08.005>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1016/j.gloplacha.2015.02.009>;
  dcterms:hasPart <https://data.globalchange.gov/article/10.1016/j.gloplacha.2014.05.012>;

  a gcis:Journal, fabio:Journal .

## This entity was produced by an organization:   
<https://data.globalchange.gov/journal/global-planetary-change>  
  prov:qualifiedAttribution [
   a prov:Attribution;
   prov:agent <https://data.globalchange.gov/organization/elsevier>;
   prov:hadRole <https://data.globalchange.gov/role_type/publisher>;
   ] .